Om cafeen

Sommerdag foran Pavillon Cafeen

En Café som multikulturel paraply i vores enestående palet af tilbud til Skørping og omegns borgere.

Caféen fungerer som supplement og indimellem som en del af bibliotekets tilbud – som ”læsesal”, som ramme for kunstudstillinger, foredrag og lignende i form af Caféens Kvarter.

I caféen serverer vi hver fredag kaffe, te, specialøl, vand og vin, og der kan en gang om måneden bestilles et måltid veltillavet mad fra lokale leverandører.

Samarbejdet med vores naboer i ”kulturkomplekset” er udvidet løbende og vi skylder dem stor tak. KulturStationen stiller lokale og service til rådighed. Senest er der efter vores ønske investeret i rullegardiner. Vi kan anvende 100-salens køkken og opvaskemaskine.

Bogbyen 9520 har opstillet en reol med bøger om fx mad og vin. Bøgernes titler er kilde til interessante snakke.

Caféen har en fornuftig økonomi og investerer løbende i caféudstyr som fx caféstole/-borde (inde og ude), cafékøler, vinglas og dankortterminal.

 

Bestyrelsen i foreningen Pavillion Caféen består af:

Susanne Sangill (formand)

Inge Valbak (Kasserer)

Marianne A Birkebæk

Nick Petersen

Arne Brandt

 

                                      Vedtægter for foreningen ”Cafe Pavillonen”

§1 Navn

Foreningens navn er "Cafe Pavillonen”

§2 Hjemsted

Hjemstedet er Rebild kommune.

§3 Formål

Foreningens formål er, at etablere og drive en Cafe i forbindelse med Kulturstation komplekset i Skørping, placeret i den 8 kantede Pavillon mellem Kinorevuen og Kulturstationen.

Foreningen ejer ingen aktiver ved oprettelsen og vil arbejde for at opbygge en passende grundkapital ved overskud fra sit virke.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som tilslutter sig foreningens formål.

§5 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger den indbyrdes opgavefordeling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således at formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder.

§6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes via mail eller annoncering i lokalavis, af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der omfatter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab,
  4. Fastsættelse af kontingent og budget.
  5. Valg af bestyrelse(i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer) 2 suppleanter samt revisor
  6. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 10 personer eller 30% af foreningens medlemmer ønsker dette.

§7 Regnskab og budget

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december

Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af en af revisor.

Bestyrelsen udarbejder et budget før der endeligt disponeres i forbindelse med kommende aktiviteter.

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Udbetaling af foreningens midler anvises af kasserer.

§8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§9 Ophør

Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens ophør overgår evt. aktiver til Foreningen Kulturstationen og Foreningen Kinorevuens venner.

Således vedtaget d.